16 de janeiro de 2015

Tirioni (Tradicional Portugal - Mirandese language)Cardai cardicas cardai
la lhana pa los cobertores,
que las pulgas (e)stan prenhadas,
van a parir cardadores.

Tirioni tioni tioni
tirioni tioni tiono

La moda d´l Tirioni
quin l´havi(e) d(e)aumentare?
Un burro d(e)un cardadore
que la truxo pal´lhugare!

L´lhugar de Du(e)s Eigreijas
te(n) una pidra bermelha
donde se sentam los moçus
a peinar a la guedeilha.

L´lhugar de Du(e)s Eigreijas
te(n) una pidra redonda
donde se sentam los moçus
quando benam de la ronda.

Ceara Conway


Idioma mirandés
Mirandese language
Língua mirandesa